Obchodní podmínky

Obchodné podmienky

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Obchodní vztahy, které vzniknou na základě uzavřených kupních smluv (dále KZ) nebo potvrzených objednávek (dále PO) uzavíraných na dálku mezi společností Pivny Dvor, s.r.o., Zavalie 2/D, 920 01 Hlohovec - Slovenká republika (prodávající) a kupujícími se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále VOP).

Na obchodní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou z něj vyplynout) s kupujícím se vztahují kromě obecných ustanovení občanského zákoníku i zvláštní předpisy, zejména zákon č.102 / 2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, zákon č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, zákon č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu. Objednávkou se rozumí odeslán formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky internetového obchodu a cenu tohoto zboží, přijatý na e-mailovou adresu nebo doručen na adresu sídla společnosti prodávajícího. Objednávku lze provést i telefonicky.

 1. PŘEDMET PLNĚNÍ

Prodávající dodá kupujícímu zboží ve specifikaci druhů, množství a provedení a v termínech uvedených v KZ nebo PO. Zboží se stává vlastnictvím kupujícího po zaplacení celé kupní ceny a převede na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží.

 • OBJEDNÁVKA, ZADÁNÍ, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující si může objednat jakékoli zboží, které je v nabídce našeho internetového obchodu.Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech požadovaných údajů a náležitostí. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počet), cena za zboží a přepravu, způsob doručení zboží a způsob úhrady za zboží.

 

Všechny přijaté objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné!

 

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je považována za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v době potvrzení. Potvrzením objednávky prodávajícím vzniká vztah mezi kupujícím a společností PIVNÝ DVOR, s.r.o ..

 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

Kupující má právo v souladu se zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů odstoupit od kupní smlouvy okamžitě, max. do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. V případě uplatnění tohoto práva kupující postupuje následovně:

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku její platnosti ruší, vrátí nebo nahradí prodávající kupujícímu a kupující prodávajícímu všechny vzájemně přijatá plnění. Kupující kontaktuje společnost s tím, že žádá o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu, jména a příjmení, příp. obchodního názvu, adresy a čísla účtu. Pokud kupující již zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na adresu: PIVNÝ DVOR, s.r.o., zával 2 / D, 920 01 Hlohovec, na vlastní náklady.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro odstoupení od smlouvy, společnost vrátí všechny platby kupujícímu, které společnosti přijala na základě dané KZ nebo PO a to převodem na jeho účet, nejpozději do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží. Zásilky na dobírku neakceptujeme.

Prodávající není povinen vrátit kupujícímu uvedené platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující.

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMINKY

Prodávající si vyhrazuje možnost telefonicky kontaktovat kupujícího v případě nejasností nebo cenových úprav předmětu objednávky.

Prodávající vystaví na základě objednávek kupujícího fakturu za zboží v cenách dle ceníku prodávajícího platného v době objednávky a v souladu s dohodnutými VOP.

Prodávající není povinen dodávat všechny produkty uvedené v internetovém obchodě.

Kupující má následující možnosti platby za zboží:

 

 • platba předem převodem na účet
 • dobírka
 • hotovost
 • platba kartou

 

 1. DODACÍ PODMÍNKY

Pro všechny obchodní události s naším internetovým obchodem platí dodací podmínky určené těmito VOP, ústní vedlejší dohoda neexistuje.

Kupující si může objednat jakékoli zboží, které je v nabídce internetového obchodu. Zboží nemusí být dodán v případě nedostupnosti.

Nezletilým dětem, nesvéprávným a částečně nesvéprávným osobám zboží neprodáváme.

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího expedované v co nejkratším termínu, obvykle ihned od potvrzení objednávky prodávajícím. Zboží obvykle doručujeme do 7-14 pracovních dnů.

Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

 

 1. POŠTOVNÍ A BALNÍ

Poplatky za doručení objednaného zboží jsou uvedeny ve složce Poštovní a kurýrní PODMÍNKY.

VII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno v internetovém obchodě společnosti PIVNÝ DVOR, s.r.o.

Ke každému zboží zakoupenému ve společnosti PIVNÝ DVOR, s.r.o. je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (daňový doklad), která slouží zároveň jako záruční list.

Prodávané zboží musí mít požadovanou, popřípadě právními předpisy určenou jakost, množství, míru a váhu a musí být bez zjevných chyb.

Za chyby, které má prodané zboží při převzetí kupujícím, odpovídá prodávající. Při použitých zboží neodpovídá za vady, které vznikly jejich použitím, opotřebením nebo nesprávným zásahem.

Kupující si musí zboží vizuálně zkontrolovat ihned při převzetí. Má nárok zboží nepřevzít, pokud je na něm viditelné mechanické poškození zjevně způsobené přepravou nebo pokud je zboží neúplný. V tomto případě má kupující nárok na výměnu zboží nebo vrácení peněz. Při dodávce či převzetí zboží je kupující povinen provést kontrolu zboží a přezkoumat:

 1. a) zda se jedná o výrobek, který byl objednaný¬
 2. b) zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou chybu
 3. c) zda obsahuje všechny jeho jednotlivé části a množství

V případě uplatnění reklamace platí obvyklý reklamační postup. Při uplatnění reklamace je kupující povinen doručit reklamované zboží v originálním balení, včetně příbalových letáků, faktury. Kupující je povinen zaslat písemnou reklamaci spolu se zbožím prodávajícímu na adresu: PIVNÝ DVOR, s.r.o., Závalie 2 / D, 920 01 Hlohovec Slovenská Republika

Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným používáním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. Obal a obsah výrobku nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku na účel, pro který byl vyroben).

Kupující je povinen oznámit:

Chyby zboží zjištěné při převzetí zboží - kvantitativní nebo kvalitativní nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží.

Náš internetový obchod oznámí kupujícímu způsob vyřízení reklamace nejpozději ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení reklamace.

Právo z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční lhůta, zanikne, pokud se v záruční lhůtě uplatněno. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené a zaplacené přes náš internetový obchod.

Pokud se kupující rozhodne pro vrácení zaplacené částky z důvodu zrušení objednávky pro nemožnost jejího plnění ze strany prodávajícího, oznámí tuto skutečnost prodávajícímu telefonicky nebo e-mailem. Prodávající po ověření podmínek na nárokování zaplacené částky zašle kupujícímu peníze zpět na účet, resp. jejich doručí jiným způsobem, který prodávající navrhne.

 

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

 

Společnost PIVNÝ DVOR, s.r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby a negarantuje věcnou správnost obsahu informačních materiálů.

Společnost PIVNÝ DVOR, s.r.o. nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek jako i informačních materiálů.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Provozovatelem informačního systému je prodávající, bližší identifikace je v čl. I. těchto všeobecných obchodních podmínek.

Prodávající se zavazuje, že bude od kupujícího vyžadovat pouze osobní údaje, které slouží výlučně pro potřeby prodávajícího související s plněním závazků vyplývajících z KZ nebo PO uzavírané na dálku prostřednictvím internetového obchodu a které sám zadal kupující dobrovolně při vytváření objednávky.

Kupující vyplněním a odesláním objednávky uděluje provozovateli internetového obchodu společnosti PIVNÝ DVOR, s.r.o. souhlas, podle zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů, se zpracováním svých osobních údajů, za které se považují údaje uvedené v objednávce.

Prodávající se zavazuje, že bude osobní údaje kupujícího zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy SR a ČR. Prodávající osobní údaje kupujícího neposkytuje třetím stranám, ani nezpřístupňuje jiným příjemcům kromě povinností vyplývajících provozovateli ze zvláštních zákonů.

Zpět do obchodu